Podsumowanie pracy poselskiej posła Zdzisława Czuchy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poseł Zdzisław Czucha został wybrany do Sejmu 21 października 2007 roku z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu nr 26 – Gdynia.

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” – powiedział w dniu 5 listopada 2007 roku Zdzisław Czucha obejmując stanowisko posła Rzeczypospolitej Polskiej.

Od początku kadencji poseł Zdzisław Czucha aktywnie zaangażował się w prace Sejmu.

Rozpoczął działalność w Komisji ds. Unii Europejskiej. Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska, jakie Rada Ministrów ma zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów, a także opiniowanie kandydatur na stanowiska w organach Unii Europejskiej.

W ramach pracy w Komisji poseł Zdzisław Czucha zaopiniował 67 projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, w stosunku do których, na mocy decyzji Prezydium, pełnił funkcję posła – koreferenta.

Ponadto Poseł, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, przybliżał skomplikowaną unijną rzeczywistość każdemu z nas. Warto wspomnieć o kilku ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w Kościerzynie.

2 maja 2009 r. w Sali im. L. Szopińskiego odbyła się konferencja pt. „5 lat Pomorskiej Wsi w Unii Europejskiej”, której organizatorami byli poseł Zdzisław Czucha oraz Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, a patronatem objął ją Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski. Głównym tematem spotkania była ocena zagrożeń i korzyści dla pomorskiej wsi płynących z członkostwa w Zjednoczonej Europie. Poseł Zdzisław Czucha dokonał wprowadzenia w temat konferencji, a okolicznościowe referaty wygłosili: Kazimierz Plocke – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Kozłowski - Marszałek Województwa Pomorskiego, Zenon Bistram – Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej 
oraz Jan Zaborowski – Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Podczas konferencji wyróżniającym się sołtysom wręczono odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Konferencja była ważnym działaniem, jednak w opinii posła Czuchy przekazane tam treści nie trafiły do wszystkich, którzy mogliby ich potrzebować. Dlatego w czerwcu tego samego roku Zdzisław Czucha zwrócił się z propozycją do wójtów Ziemi Kościersko-Zaborskiej, by wspólnie zorganizować cykl spotkań. Pod hasłem „Kaszubska wieś w Unii Europejskiej – podsumowanie pięciu lat członkostwa” w dniach 4-8 czerwca 2009 r. odbyło się 9 seminariów w gminach: Nowa Karczma, Liniewo, Stara Kiszewa, Dziemiany, Lipusz, Kościerzyna (Korne), Brusy, Czersk, Karsin. Kompetentne i  przystępne wykłady wskazały możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na wsparcie rolników i rozwój kaszubskiej wsi, a celem ich było informowanie na temat zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wsparcia Unii Europejskiej dla działalności rolniczej i pozarolniczej. Cieszy fakt, że na zaproszenie Posła odpowiedziało ponad 200 osób.

Aktualnym tematem związanym z członkostwem we wspólnej Europie jest Traktat Lizboński. 25 maja 2009 r. w Centrum Kultury Kaszubskiej w Kościerzynie odbyła się konferencja pt. "Traktat Lizboński a przyszłość Unii Europejskiej" zorganizowana przez Kaszubski Instytut Rozwoju i kościerski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jako prelegenci udział wzięli: prof. Edmund Wittbrodt, Poseł Jarosław Wałęsa, Poseł Zdzisław Czucha. Celem spotkania była dyskusja o możliwościach, jakie daje wdrożenie Traktatu Lizbońskiego, o rozwoju Unii Europejskiej, o miejscu Polski we wspólnej Europie. Uczestnicy spotkania zadali wiele pytań, na które odpowiadał Nasz Poseł przybliżając korzyści, jakie każdy z nas mieć będzie dzięki wdrożeniu Traktatu Lizbońskiego, tłumacząc uwarunkowania związane ze Wspólną Polityką Rolną, a w podsumowaniu konferencji odnosząc się do idei małych ojczyzn i pozytywnego wpływu Unii Europejskiej na rozwój kaszubskiej tożsamości regionalnej.

Natomiast 14 czerwca 2010 r. pod hasłem „Europa regionów” w Centrum Kultury Kaszubskiej w Kościerzynie zebrały się osoby zainteresowane dyskusją na temat naszego uczestnictwa we Wspólnej Europie. Referaty wprowadzające wygłosili: prof. Edmund Wittbrodt, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej, obserwator w Parlamencie Europejskim w latach 2003-2004 i Eurodeputowany w 2004 roku, który mówił o "Polityce regionalnej Unii Europejskiej" oraz poseł Zdzisław Czucha, pracujący w sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, który przybliżył kwestię obecności Kaszubów we Wspólnej Europie. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień oraz podjęli dyskusję z wykładowcami na temat Europy regionów. Konferencja była kolejną z debat przed III Kongresem Kaszubskim organizowanych przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Kaszubski Instytut Rozwoju.

Unię Europejską można przybliżać jednak nie tylko poprzez poważne konferencje i seminaria. Czasem każdemu z nas przyda się trochę zabawy, a jeśli przy okazji można się jeszcze czegoś nauczyć, to odnosimy podwójne korzyści.

Z inicjatywy posła Zdzisława Czuchy 28 czerwca 2009 r. i 13 czerwca 2010 r. w kościerskiej Strzelnicy odbyły się EUROPIKNIKI. Dla licznie zgromadzonej publiczności szczególnym wydarzeniem było spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego Januszem Lewandowskim oraz Marszałkiem Województwa Pomorskiego Janem Kozłowskim, który w ostatnich europejskich wyborach zdobył w powiecie kościerskim największą liczbę głosów. Podczas EUROPIKNIKU działał również Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Kaszubski Instytut Rozwoju, który oferował profesjonalną i kompleksową wiedzę oraz materiały informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dotacji unijnych. Organizacji EUROPIKNIKU podjął się Zarząd Powiatowy Platformy Obywatelskiej w Kościerzynie. Licznie zgromadzeni mieszkańcy powiatu kościerskiego i goście pozytywnie odebrali tę inicjatywę chwaląc pomysł, ciekawy program i możliwość bezpośredniej rozmowy ze znanymi politykami.

Pracując w polskim parlamencie poseł Zdzisław Czucha był również członkiem sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do zakresu działania Komisji należą sprawy rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego, rybołówstwa śródlądowego oraz przetwórstwa rybnego, społeczno-zawodowych, organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej; do zakresu działania Komisji należą również sprawy określania kierunków demonopolizacji organów i struktur zajmujących się powyższą działalnością oraz rozwoju i modernizacji infrastruktury wsi oraz problematyka związana z oświatą i doradztwem rolniczym.

Ważną dziedziną działalności posła Czuchy było wsparcie rolników i rybaków. W ramach parlamentarnej pracy pełnił funkcję przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego; przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o organizacji rynku rybnego oraz przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rybołówstwie. Jako poseł sprawozdawca podczas obrad plenarnych Sejmu prezentował projekty ustaw:

  • o organizacji rynku rybnego,
  • o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego,  
  • o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.           

1 czerwca 2010 r. poseł Zdzisław Czucha w imieniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na forum Parlamentu Europejskiego w Brukseli zaprezentował polskie stanowisko w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa. W posiedzeniu Komisji Rybołówstwa PE udział wzięli przedstawiciele wszystkich  parlamentów narodowych państw członkowskich Unii Europejskiej rozmawiając na temat zielonej księgi reformy wspólnej polityki  rybołówstwa, w tym m.in. o  jej celach, funkcjonowaniu i rozwoju,  zachowaniu zasobów rybnych,  wspólnej organizacji rynku produktów rybnych, instrumentach finansowych orientacji w dziedzinie rybołówstwa.

Debaty rolne to ważny temat, któremu warto poświęcić kilka zdań. Dużym zaangażowaniem posła Zdzisława Czuchy, przy współpracy starostów w roku 2008, 2009 i 2010 we wszystkich powiatach ziemskich województwa pomorskiego odbyły się debaty. Łącznie zorganizowano 49 spotkań, podczas których przedstawiciele różnych środowisk wymieniali poglądy i spostrzeżenia na tematy związane z szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich. W trakcie debat poświęconych rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich w okresie europejskiego przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej zgłoszono wiele cennych uwag i wniosków. Krytyka niektórych rozwiązań stanowiła dobry moment na podjęcie próby ich naprawy. Podsumowanie debat odbyło się dwukrotnie na sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, podczas której oceny rozwoju obszarów wiejskich podjęli się przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu. Wójtowie, Starostowie, Zarząd Województwa oraz Zarząd Pomorskiej Izby Rolniczej dokonali także analizy funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Słowo wprowadzające wygłosił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Kazimierz Plocke, natomiast analizę funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej w województwie pomorskim w świetle debat powiatowych prezentował poseł Zdzisław Czucha – członek sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W działania włączyli się również: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Wojewódzki Lekarz Weterynarii - zarządy tych instytucji towarzyszyły organizatorom podczas debat rolnych wspierając ich swoją wiedzą i doświadczeniem. Efektem debat jest Raport „Wspólna Polityka Rolna na pomorskiej wsi” wydany w maju 2009 r. przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, pod redakcją posła Zdzisława Czuchy.

27 lipca 2009 r. w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich odbyła się  konferencja "Zrównoważony rozwój sektora rybackiego w latach 2007-2013", której pomysłodawcą był poseł Zdzisław Czucha. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali samorządowcy oraz branża rybacka z powiatów: kościerskiego, chojnickiego i człuchowskiego, a także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką. Licznie zebrani goście z zainteresowaniem wysłuchali wykładów na ten temat. Teresa Lasowa - Dyrektor Muzeum - Kaszubskiego Parku  Etnograficznego  we Wdzydzach mówiła o znaczeniu rybactwa dla ludności i  rozwoju terenów położonych nad jeziorami i w dorzeczach rzek. Dr Tadeusz Sadkowski, jej zastępca, ciekawie przedstawił referat o tematyce: "Budownictwo, budowle i sprzęt służący rybactwu".  Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni Grzegorz Świtała zaprezentował programy wsparcia dla sektora rybackiego, natomiast Jerzy Fijas – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska, Rolnictwa  i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego omówił możliwości funkcjonowania Lokalnych Grup Rybackich w Województwie Pomorskim. Dyskusję moderował poseł Zdzisław Czucha.

21 czerwca 2010 r. w Kościerzynie odbyła się konferencja pt. "Użytkowanie gruntów na obszarach chronionych - szanse i zagrożenia" zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Spotkanie podzielono na dwa bloki. W pierwszym z nich Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, przedstawił informacje na temat gospodarowania  i realizacji inwestycji  na gruntach położonych w obszarach NATURA 2000 oraz wpływu ustanowienia obszarów NATURA 2000 na rolnicze wykorzystanie terenów i dochodowość w rolnictwie. Omówił również zagadnienie szkód łowieckich wyrządzanych przez zwierzynę łowną oraz prawem chronioną. Natomiast Kazimierz Plocke – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentował temat płatności z tytułu działań Programów Rolnośrodowiskowych, a także dokonał przeglądu kryteriów związanych z obszarami o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). W konferencji uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Honorowy patronat nad nią objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, a spotkanie prowadził i dyskusję moderował poseł Zdzisław Czucha. Na koniec konferencji osobom zasłużonym dla rozwoju obszarów wiejskich wręczono medale.

Praca w Sejmie to także przynależność do stałych delegacji sejmowych i grup bilateralnych. Poseł Zdzisław Czucha był przedstawicielem Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy. Należał także do Polsko-Niemieckiej i Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej.

Poseł był również członkiem Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego. To działalność bliska każdemu mieszkańcowi regionu. Członkowie tego zespołu dbają o rozwój społeczny i gospodarczy Kaszub oraz starają się propagować wiedzę o języku, kulturze, tradycjach i historii Kaszub. W swojej działalności poseł Zdzisław Czucha wiele działań poświęcił Kaszubom. W Roku Aleksandra Majkowskiego, dzięki zaangażowaniu Zdzisława Czuchy, w gmachu głównym Sejmu RP zaprezentowano wystawę poświęconą wielkiemu Kościerzakowi, autorowi epopei „Życie i przygody Remusa”.

Zdzisław Czucha starał się również promować Kaszuby i Kościerzynę podczas wystąpień na forum Sejmu, we fragmentach w języku kaszubskim – wygłosił oświadczenia poświęcone m.in. Aleksandrowi Majkowskiemu, Józefowi Wybickiemu, Zjazdom Kaszubów, Antoniemu Abrahamowi i Tomaszowi Rogali, wysiedleniom w Kościerzyny, ks. Hilaremu Jastakowi, Izydorowi i Teodorze Gulgowskim oraz Kaszubskiemu Parkowi Etnograficznemu.

Poseł był wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Morskiej. Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, Zdzisław Czucha należał też do Parlamentarnego Zespołu Sportowego.

Działalność poselska polega również na przybliżaniu wyborcom pracy Parlamentu. 7 października 2009 r. w Sejmie RP. gościli kościerscy uczniowie.  Sejm odwiedziło również wielu innych gości Posła Czuchy. Wśród nich byli kościerscy seniorzy, którzy zapoznali się z pracą Parlamentu oraz mogli na żywo obserwować obrady, gdy Sejm rozpatrywał sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego. Podczas spotkania z Minister Wandą Fidelus-Ninkiewicz, Szefem Kancelarii Sejmu, wymieniono poglądy i spostrzeżenia na temat pracy Parlamentu. Kazimierz Szuta - Prezes kościerskiego koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów podziękował za możliwość złożenia wizyty i wręczył Pani Minister upominki promujące Kościerzynę i Powiat Kościerski. Znalazła się też chwila relaksu i możliwość wymiany wrażeń podczas obiadu w sejmowej restauracji. Wizytę kościerskich seniorów zorganizował i po Sejmie oprowadzał poseł Zdzisław Czucha.

Podczas całej kadencji Sejmu na zaproszenie posła Zdzisława Czuchy w powiecie kościerskim gościło wielu znamienitych gości. 20 września 2008 r. nasz powiat odwiedził premier Donald Tusk. W przygotowaniu wizyty Prezesa Rady Ministrów aktywnie uczestniczył poseł Czucha, który towarzyszył też premierowi podczas spotkań: na X Targach „Kaszubska Jesień Rolnicza” w Lubaniu, otwarciu kompleksu boisk wykonanych w ramach projektu "Moje boisko - Orlik 2012" w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie, na stadionie miejskim w Kościerzynie. Tego samego dnia z związku z uroczystym otwarciem zaplecza sportowego na stadionie w Kościerzynie rozegrano miecz piłkarski pomiędzy drużyną Sejmu RP, w której grał poseł Czucha a samorządowcami z Kościerzyny.

Na zaproszenie posła Zdzisława Czuchy w powiecie kościerskim w dniu 29 stycznia 2009 r. gościł Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda. Wiceminister odwiedził Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Środowiskowy Dom Samopomocy „Jesteśmy dla Ciebie”, Osadę Burych Misiów oraz Spółdzielnię Inwalidów „Kaszub”, a także wziął udział w uroczystym otwarciu Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wizytę zakończyły odwiedziny w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych z terenu powiatu, działających w obszarze pomocy społecznej.

Projekt „Orlik” to jeden ze sztandarowych pomysłów Platformy Obywatelskiej. Tę aktywność mieszkańcy naszego regionu mogą odczuć na własnej skórze. Co rusz oddawane są nowe boiska, coraz więcej dzieci gra na nich w piłkę, coraz więcej meczy jest rozgrywanych. Pierwszy Orlik w powiecie kościerskim uruchomiony został w Zespole Szkół Publicznych nr 2 – uroczystego przecięcia wstęgi w dniu  1 września 2008 r. dokonali Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej  i Mirosław Drzewiecki - Minister Sportu i Turystyki.

Ważnym przedsięwzięciem było zbudowanie w Kościerzynie krytej pływalni. Na zaproszenie posła Zdzisława Czuchy budowę  Kaszubskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Kościerzynie odwiedził Minister Sportu i Turystyki Adam Giersz, który spotkał się tam z władzami miasta i powiatu. Była to już druga wizyta Ministra Adama Giersza w czasie budowy kościerskiej pływalni. W 2008 roku z postępem prac zapoznał się także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski. Organizatorem wszystkich wizyt na budowie pływalni był Poseł Zdzisław Czucha. Znane jest zaangażowanie Posła w przygotowanie całej inwestycji i pozyskanie środków na realizację tego od wielu lat oczekiwanego obiektu, który zbudowany został dużej mierze dzięki środkom budżetu państwa. Dotacja to ponad połowa wartości inwestycji, pozostałą część sfinansowały samorządy miasta Kościerzyna i Powiatu Kościerskiego. Basen został uroczyście oddany do użytkowania w dniu 21 grudnia 2009 roku.

Dzięki zaangażowaniu Zdzisława Czuchy swoje biuro poselskie w Kościerzynie uruchomił Jarosław Wałęsa. Europoseł jest częstym gościem w naszym mieście. Spotyka się z młodzieżą oraz wszystkimi osobami zainteresowanymi rozmową o Unii Europejskiej. A w dniach 5-11 grudnia 2009 r. grupa młodych Europejczyków - mieszkańców powiatu kościerskiego - na zaproszenie posła Zdzisława Czuchy i eurodeputowanego Jarosława Wałęsy wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Celem wizyty było zapoznanie się ze strukturą i funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego oraz pracą polskich eurodeputowanych. Dodatkową atrakcją wycieczki było zwiedzanie najciekawszych miejsc Brukseli, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji europejskich.

19 listopada 2010 r. z wizytą w naszym mieście gościł Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Nowak. Wspólnie z posłem Zdzisławem Czuchą oraz liczną grupą Kościerzaków przeszli ulicami Kościerzyny. Każdy z zainteresowanych mógł podejść do ministra, przywitać się, porozmawiać o nurtujących go sprawach.

Zaangażowanie i ciężka praca posła Zdzisława Czuchy doprowadziły do rozpoczęcia prac nad obwodnicą Kościerzyny. 27 stycznia 2010 r. Departament Planowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zlecenie Koncepcji Programowej, materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej), Projektu Wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania "Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu drogi krajowej nr 20". W planie wydatków GDDKiA na 2010 r. zabezpieczono 1.550.000. zł z przeznaczeniem na ten cel. 18 czerwca uroczyście rozpoczęto prace nad budową kościerskiej obwodnicy. Odbyło się wkopanie osnowy geodezyjnej, które oznacza początek prac pomiarowych w terenie. Na zaproszenie konsorcjum GEOSOFT Usługi Geodezyjne Jaroniec S.C. oraz "Nord" Usługi Geodezyjne Irena Knitter-Rosiak na plac przy Hotelu Bazuny przybyli ważni goście, którzy wspierają budowę kościerskiej obwodnicy: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Kozłowski, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Dyrektor GDDKiA w Gdańsku Franciszek Rogowicz, poseł Zdzisław Czucha, który swoimi działaniami doprowadził do tego ważnego momentu, samorządowcy województwa, powiatu, miasta. Aktualnie trwają prace projektowe. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” zakłada budowę kościerskiej obwodnicy po roku 2013.

Miejscem, w którym często dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń w powiecie kościerskim,  był wiadukt nad torami kolejowymi w miejscowości Sarnowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214.  W wyniku działań prowadzonych m.in. przez posła Zdzisława Czuchę z rezerwy subwencji ogólnej na zadania drogowe dla samorządów w 2010 roku udało się pozyskać środki na przebudowę tego wiaduktu. Koszt remontu prowadzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku to 2 mln zł, w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej: 951.900 zł. Środki te pozwoliły na przebudowę wiaduktu czyniąc to miejsce bezpiecznym dla mieszkańców oraz użytkowników drogi.

29 października 2010 r. na zaproszenie Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł Zdzisław Czucha wziął udział w uroczystym podpisaniu umów na finansowanie działalności Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich. W Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni zebrali się przedstawiciele 7 LGR, które dysponować będą środkami w kwocie ponad 300 mln zł. Pieniądze pochodzą z Osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” i przeznaczone zostaną na realizację pomysłów zawartych w Lokalnych Strategiach Rozwoju Obszarów Rybackich. Zdzisław Czucha aktywnie działa we Wdzydzko-Charzykowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej Mòrénka, która otrzymała 32 mln zł z Unii Europejskiej.

Trochę statystyki:

Poseł Zdzisław Czucha w ciągu trzech lat pracy w parlamencie w trakcie plenarnych obrad Sejmu RP wygłosił 125 wypowiedzi. Dotyczyły one ważnych kwestii, zarówno dla społeczności powiatu kościerskiego, regionu gdyńsko-słupskiego, jak i całego kraju.

Poseł zabierał głos m.in. w sprawach: budowy autostrady A1, kopalni żwiru na terenach leśnych, kwot połowowych dorsza bałtyckiego, specjalnych stref ekonomicznych, uproszczenia procedur dotyczących dotacji unijnych dla samorządów, nauczania języka kaszubskiego za granicą, utworzenia na Uniwersytecie Gdańskim kierunku kaszubistyki, dochodów samorządów powiatowych, ustawy o finansach publicznych, narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, organizacji rynku rybnego, polityki mieszkaniowej, inwestycji dotyczących dróg publicznych, funduszu sołeckiego, wsparcia dla samorządów w zakresie budownictwa mieszkaniowego, dopłat bezpośrednich dla rolników, inicjatywy lokalnej w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zmiany prawa zamówień publicznych, budowy biogazowni rolniczych na polskiej wsi.

W imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej na forum Sejmu prezentował stanowisko w sprawach: ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników i ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych, zmiany ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, zmiany ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, rządowego projektu ustawy o rolnictwie ekologicznym, projektu ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r., ustawy o rybołówstwie, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zmiany ustawy o rybactwie śródlądowym.

Występował również w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako poseł-sprawozdawca omawiając następujące projekty ustaw: o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, o rządowym projekcie ustawy o organizacji rynku rybnego, nt. ustawy dotyczącej wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Poseł Zdzisław Czucha złożył 62 interpelacje, w tym m.in. w sprawach: zmiany kategorii drogi nr 214 z wojewódzkiej na krajową, zmiany kategorii drogi wojewódzkiej nr 235 na drogę krajową na odcinku Kościerzyna-Chojnice w województwie pomorskim, programów wsparcia i rozwoju budownictwa mieszkaniowego, opóźnień w realizacji programu "Młody rolnik", budowy obwodnicy miasta Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 w woj. pomorskim (3 razy), budowy kolei metropolitalnej w województwie pomorskim, planowanego utworzenia wielkopowierzchniowych kopalni kruszyw w woj. pomorskim, wdrożenia do polskiego prawa ustaleń dyrektywy nr 2002/91/WE dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, prac nad włączeniem linii kolejowej Nowa Wieś Wielka - Bydgoszcz Wsch. - Maksymilianowo-Kościerzyna - Gdynia Gł. do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, podjęcia pilnych prac zmierzających do budowy drogi ekspresowej S6 na trasie Słupsk-Lębork-obwodnica Trójmiasta, pomocy dla gmin w zapewnieniu mieszkań socjalnych eksmitowanym lokatorom, możliwości finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków środkami publicznymi, programu budowy biogazowi, realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wśród 20 zapytań znalazły się m.in. w takich sprawach: uregulowania koryta rzeki Wierzycy w województwie pomorskim, umorzenia części pożyczek udzielanych gminom przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, planowanej likwidacji Sądu Rejonowego w Kościerzynie, podjęcia pilnych prac zmierzających do przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 235 w miejscowości Korne w województwie pomorskim, podjęcia pilnych praz zmierzających do przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 20 z drogą gminną do miejscowości Łubiana w województwie pomorskim, zawieszenia działalności Skansenu Parowozownia w Kościerzynie oraz woli przejęcia go przez miasto Kościerzyna, stworzenia dokumentacji tzw. dużej obwodnicy Trójmiasta oraz obwodnicy miasta Kościerzyna, decyzji pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w Gdańsku o ustanowieniu rygorów konserwatorskich dla zespołu urbanistycznego miasta Kościerzyna, podjęcia pilnych prac zmierzających do przebudowy drogi krajowej nr 20 w miejscowości Glincz w województwie pomorskim.

W ciągu trzech lat poseł Zdzisław Czucha wziął udział w 5495 głosowaniach (91.61%). Złożył swój podpis pod 28 poselskimi projektami ustaw. Wygłosił 17 oświadczeń.

Biuletyn podsumowujący działalność posła Zdzisława Czuchy.

Link do strony poselskiej posła Zdzisława Czuchy.

Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA