List do mieszkańców Kościerzyny

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Szanowni Państwo, Drodzy Kościerzacy,
za nami wybory samorządowe, podczas których zdecydowaliście Państwo, że stery naszego miasta przejmie inna osoba. W związku z tym pragnę serdecznie podziękować za 20 lat naszej wspólnej pracy dla Kościerzyny. Dziękuję, że przez tak długi czas obdarzaliście mnie zaufaniem, a nasze miasto dzięki Waszemu wsparciu mogło się rozwijać.

W 1994 r. zostałem burmistrzem Kościerzyny. Pracę dla mojego miasta traktowałem zawsze jako służbę i wielki obowiązek oraz wyzwanie, któremu chciałem jak najlepiej podołać. Przez dwie kadencje (w latach 1994-2002) byłem radnym Rady Miasta, a jednocześnie burmistrzem Kościerzyny. Mieszkańcy Kościerzyny obdarzyli mnie i moich współpracowników dużym zaufaniem dwukrotnie powierzając mi urząd burmistrza w wyborach bezpośrednich, z 75% poparciem w 2006 r. W 2007 r. głosami mieszkańców Kościerzyny wybrany zostałem Posłem na Sejm RP, zawsze pamiętając o potrzebach mojej małej ojczyzny. Gdy zgodnie z wolą Kościerzaków w roku 2010 wróciłem na urząd burmistrza, z nowym zapałem i zaangażowaniem przystąpiłem do pracy dla naszego miasta.

Wiele udało się zrobić przez te lata. Gdy obejmowałem urząd burmistrza w 1994 roku, miasto nasze było w bardzo trudnej sytuacji. Wstrzymano prace na budowie szpitala, brakowało środków na dokończenie budowy i tak już przestarzałej oczyszczalni ścieków. Pilne było podjęcie prac nad modernizacją miejskiego systemu ciepłowniczego oraz doprowadzeniem sieci gazowej do miasta, tak aby rozpocząć walkę z zanieczyszczeniami powietrza. To były najtrudniejsze i najpilniejsze zadania, a jednak szybko udało się zakończyć je sukcesem. Brakowało jednakże środków na konieczne, pilne inwestycje. Budowa dróg i kanalizacji, remonty szkół i przedszkoli, budowa obiektów kultury i sportu, dalsza ochrona powietrza - to były wyzwania na kolejne lata. Trudno w to uwierzyć, ale nasze miasto nie posiadało bazy sportowej, która spełniałaby podstawowe wymagania i odpowiadała oczekiwaniom. Konieczna była budowa stadionu, boisk sportowych, niezbędna stała się budowa hali sportowej oraz pływalni. To były wyzwania na kolejne lata.

Zawsze uważałem, że wielką szansą na rozwój całego kraju jest przystąpienie do Unii Europejskiej. Dlatego w pracy burmistrza jednym z moich priorytetów było przygotowanie planów rozwoju miasta w oparciu o unijne fundusze. Starannie i z konsekwencją przygotowywałem Kościerzynę na ten moment. Z przekonaniem dobierałem kadrę współpracowników zdolnych przygotować projekty spełniające surowe unijne wymogi. Wysiłek włożony w przygotowania został nagrodzony. Nasze miasto stało się liderem w pozyskiwaniu unijnych dotacji. To dzięki wsparciu z unijnego budżetu Kościerzyna sukcesywnie staje się miastem przyjaznym dla mieszkańców i turystów.

Przez te lata zrealizowaliśmy wiele ważnych zadań, dzięki którym Kościerzyna jest pięknym i nowoczesnym europejskim miastem. Udało się odnieść wiele sukcesów takich jak: dokończenie budowy szpitala, modernizacja systemu ciepłowniczego, doprowadzenie gazu do Kościerzyny, przebudowa głównej arterii miasta, czyli ul. Wojska Polskiego (ronda i ścieżki rowerowe), utworzenie Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, budowa i remonty dróg w osiedlach, kanalizacja – dziś miasto w 94% jest skanalizowane, wszyscy zainteresowani mają dostęp do miejskiego wodociągu, nowoczesna oczyszczalnia ścieków, nowa stacja wodociągowa, budowa basenu, Hala Sokolnia, termomodernizacja szkół i przedszkoli, nowy stadion, odbudowa Strzelnicy, utworzenie Muzeum Ziemi Kościerskiej.

Również w ostatniej kadencji (2010-2014) miały miejsce ważne inwestycje, które znacząco rozwinęły Kościerzynę. Warto przypomnieć, że dzięki zaangażowaniu władz miasta i radnych między innymi: pozyskano środki zewnętrzne i zrealizowano inwestycje za ponad 30 mln zł. Utworzono Kościerską Strefę Aktywności Gospodarczej wraz z inkubatorem przedsiębiorczości, przebudowano targowisko miejskie, wprowadzono Kościerską Kartę Dużej Rodziny, uruchomiono ogrzewalnię dla osób bezdomnych, podpisano umowę na budowę Obwodnicy Kościerzyny, stworzono warunki do połączenia z Pomorską Koleją Metropolitalną, zrealizowano budowę i modernizację ulic (m. in.: Dworcowej, Osiedla Rogali, Strzeleckiej, Kupieckiej, 8 Marca, Miodowej, Towarowej, Tkaczyka, Mazurka Dąbrowskiego), wybudowano nowe i zmodernizowano istniejące parkingi, oddano do użytku nowe mieszkania komunalne, przeprowadzono termomodernizacje i remonty miejskich szkół i przedszkoli, wybudowano i wymieniono ponad 6,5 km sieci ciepłowniczej, rozpoczęto realizację projektu „Słoneczna Kościerzyna – solary dla mieszkańców”, podjęto działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa (rozbudowa monitoringu, kamizelki odblaskowa dla dzieci i osób starszych, dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji i Straży Pożarnej), kontynuowano cyfryzację Kościerzyny (E-urząd, E- dziennik, dostęp najuboższych rodzin do internetu, zakup nowych komputerów dla szkół), podjęto działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego (powołanie Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów, wspieranie organizacji pozarządowych, konsultacje społeczne, budżet obywatelski, program rozwoju przedsiębiorczości), nastąpił znaczący rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej (Orlik, lodowisko i boisko lekkoatletyczne przy ZSP Nr 1, place zabaw przy szkołach, siłownie na wolnym powietrzu, skatepark, park rodzinny nad J. Kaplicznym), zrewitalizowano Muzeum Kolejnictwa, oddano do użytku nowoczesną Salę Widowiskową im. Lubomira Szopińskiego i Kino Remus.

Upływająca kadencja to także czas przygotowań do wykorzystania unijnych dotacji. Lata 2014-2020 będą z pewnością ostatnią taką szansą, kiedy będziemy mogli sfinansować przy pomocy unijnych funduszy najważniejsze dla Kościerzyny i Kościerzaków zadania. Mając tego świadomość przygotowaliśmy wspólnie z Mieszkańcami Kościerzyny projekty, które czekają na rozpoczęcie realizacji. W ramach zakończonych negocjacji z Zarządem Województwa Pomorskiego dla Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego zagwarantowane jest ponad 100 mln zł na rozwój Kościerzyny. Na realizację czekają przygotowane przeze mnie i moich współpracowników ważne projekty, na które zapewniono już dofinansowanie: budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim, poprawa dostępności do usług zdrowotnych, w tym zwłaszcza dla osób starszych oraz wymagających opieki długoterminowej, ochrona powietrza oraz środowiska naturalnego poprzez redukcję emitowanych zanieczyszczeń oraz rozbudowę i modernizację miejskiego systemu dostarczania ciepła wraz z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, utworzenie Kościerskiego Parku Kultury, rozwój Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków, poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację układu drogowego łączącego Szpital Specjalistyczny z dworcem kolejowym jako węzłem integracyjnym na terenie miasta Kościerzyna. W wyniku tych wieloletnich starań Kościerzyna stała się atrakcyjna dla inwestorów. Prowadzone są kolejne negocjacje z inwestorami zamierzającymi budować nowe zakłady pracy i tworzyć kolejne miejsca pracy w mieście.

W mojej działalności nasze miasto i mieszkańcy Kościerzyny zawsze byli najważniejsi.

Dzisiaj Kościerzyna jest zadbana i pięknieje, to nasz wspólny sukces. Mam nadzieję, że nowo wybranym władzom samorządowym będzie zależeć na rozwoju Kościerzyny, tak jak mnie zależało przez 20 lat. Życzę nowym władzom miasta zapału, zaangażowania i determinacji w pracy dla naszego miasta oraz powodzenia w realizacji przygotowanych już zadań, bo Kościerzyna nadal musi się rozwijać.

Tej historycznej szansy nie wolno zmarnować.

Drodzy Kościerzacy, dziękuję za te 20 lat, podczas których mogłem dla Was pracować. Wasze zaufanie, wsparcie i zaangażowanie pomagały mi realizować dobre dla Kościerzyny projekty. Za to wszystko serdecznie dziękuję. 

Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA