Nowy Rok - nowe wyzwania

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kończy się 2014 rok, który przyniósł wiele zmian. Rok 2015 stawia nowe wyzwania. Po 20 latach działalności samorządowej wracam do biznesu, tym razem jako dyrektor generalny Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Wśród wielu naszych działań warto wymienić takie jak: doradztwo, integracja środowiska przedsiębiorców, współpraca międzynarodowa, działania prawne, edukacja. Zapraszam do współpracy!

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. 

Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.) oraz postanowień statutu, który został uchwalony podczas zgromadzenia założycielskiego w dniu 11 czerwca 2008r.


Zadaniami statutowymi Izby są:

 • reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków, w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych,
 • nawiązywanie współpracy, wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców,
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
 • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w opracowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,
 • przedstawianie organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacjom politycznym i społecznym, informacji i ocen na temat funkcjonowania gospodarki.

Nieustannie rośnie liczba firm i organizacji dołączających do szerokiego grona członków Izby, których obecnie jest ponad 200. Należą do nich:

 • Mikroprzedsiębiorcy
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Duże, znaczące firmy regionu
 • Związki pracodawców

O prężnym działaniu świadczą liczne inicjatywy oraz projekty, które Izba realizuje niezmiennie od chwili powstania, w tym:

Projekty finansowane ze środków UE:

 • Ekonomia sukcesu –program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej
 • Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza
 • "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce"
 • LEM- dyfuzja innowacji wśród MŚP
 • „Wsparcie dla pracodawców i pracowników pomorskich firm przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne"
 • Pomorska Kuźnia Talentów
 • „Szkolenia z zakresu nowoczesnego zarządzania”
 • Prolog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego
 • Preludium do współpracy nauki i biznesu

Projekty Międzynarodowe:

 • Kampania promocyjna produktów wykonanych z bursztynu oraz regionu gdańskiego na rynku arabskim- AMBERIF- Targi Dubaj 2009
 • Baltic Supply 

Projekty Innowacyjne:

 • ​ Kierunek Biznes- Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki
 • Case Simulator

RIGP zajmuje się także opiniowaniem aktów prawnych – dokumentów krajowych i międzynarodowych:

 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii
 • Ramowa dyrektywa wodna
 • Założenia do prawa wodnego
 • Energy road map 2050
 • Polityka energetyczna polski
 • Strategia rozwoju transportu
 • Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
 • Water blue print

... oraz bierze aktywny udział w pracach nad:

 • Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
 • Długookresową Strategią Rozwoju Kraju 2020
 • Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza nawiązuje umowy partnerskie z organizacjami i instytucjami o podobnym do Izby profilu działalności.

Izba powołała dwie fundacje:

 • FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU PROJEKTÓW
 • FUNDACJA ROZWIĄZAŃ EKOENERGETYCZNYCH (FREE)

Jest akcjonariuszem spółki BAŁTYCKIE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII

Prowadzi Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości

Z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w 2011 roku zawiązało się „Stowarzyszenie na rzecz elektrowni jądrowej w województwie pomorskim”. 

RIGP utworzyła grupy zakupowe:

 • Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej
 • Grupa Zakupowa Usług Telekomunikacyjnych

Porozumienia RIGP:

krajowe:

 • Gdyńskie Centrum Innowacji
 • Elbląska Izba Handlowo-Przemysłowa
 • Słupska Izba Przemysłowo - Handlowa
 • Politechnika Gdańska
 • Gmina Miasta Gdynia
 • Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych (Ines)
 • Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 • Kaszubskie Inkubatory Przedsiębiorczości
 • Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Przemysłowo Handlowa Izba w Chmielnicku
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gdańsku
 • Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

międzynarodowe:

 • Lwowska Izba Handlowa Przemysłowa
 • Białoruska Izba Przemysłowo - Handlowa Oddział W Mohylewie
 • Izba Handlowa w Antanarivo (Madagaskar)
 • Między Przemysłowo - Handlowa Izba w Chmielnicku (Ukraina)
 • Belgijsko - Polsko - Luksemburska Izba Gospodarcza „Bepolux”

Izba jest członkiem:

 • Krajowej Izby Gospodarczej
 • Stowarzyszenia Izb Gospodarczych Morza Bałtyckiego
 • Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli
 • Stowarzyszenia Project Management Polska
 • Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego  (BKEE)
 • Stowarzyszenia na rzecz elektrowni jądrowej w województwie pomorskim
 • RSP –Rejestr Służący Przejrzystości
 • Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
 • Klastra Morskiego
 • Gdańskiego Klastera Budowlanego
 • Malborskiego Klastra Turystycznego (MKT)
 • Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych (PZFP)

Więcej informacji o Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza znajdziecie na: www.rigp.pl

 

 
Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA