Program

„Lepsze życie w naszym mieście”

„Lepsze życie w naszym mieście” to motto na najbliższe lata. Chcielibyśmy, aby stało się wspólnym przesłaniem dla wszystkich Kościerzaków. Hasłem, które pozwoli nam działać pro publico bono, dla pomyślności całego miasta i jego mieszkańców. Pomyślność Kościerzyny i Kościerzaków powinna być naszą wspólną troską.

Zapraszam wszystkich do współpracy!

Najbliższe lata to bez wątpienia najważniejszy okres dla rozwoju naszego miasta. Musimy zrobić wszystko, aby sukcesy owocowały przez wiele lat, natomiast ewentualne porażki były tylko przejściowym kłopotem, z którym razem sobie poradzimy.

Mijająca kadencja to był dobrze przepracowany czas. Zrealizowano wiele ważnych dla miasta inwestycji, które będą nam służyły przez wiele lat. Upływająca kadencja to także czas przygotowań do wykorzystania kolejnej unijnej szansy. Lata 2014-2020 będą z pewnością ostatnią taką szansą, kiedy będziemy mogli sfinansować przy pomocy unijnych funduszy najważniejsze dla Kościerzyny i Kościerzaków zadania. Mając tego świadomość przygotowaliśmy wspólnie z Mieszkańcami Kościerzyny projekty, które czekają na rozpoczęcie realizacji. Jako zasadę stosowaliśmy publiczne prezentowanie zamierzeń. Wiele ważnych pomysłów przed projektowaniem poprzedzone było opracowaniami koncepcji, które poddano społecznym konsultacjom. Bardzo dziękujemy za uczestnictwo i wniesiony wkład.

Przedstawiam Państwu nasz program na najbliższe lata, który zamierzamy wspólnie realizować, będąc otwartymi na jego doskonalenie. Program powstał na mocnym fundamencie dokumentów programowych i strategii rozwoju miasta na lata 2014-2020, przyjętych do realizacji mocą uchwał Rady Miasta Kościerzyna. Jesteśmy przekonani, że to dobry program dla nas wszystkich, a jego wspólna realizacja zapewni nam „Lepsze życie w naszym mieście”.

Proszę o akceptację programu Platformy Obywatelskiej dla Kościerzyny i głosowanie na naszych kandydatów w wyborach 16 listopada.

Tylko razem z Kościerzakami możemy zrealizować dobre dla miasta i wspólnie wypracowane pomysły. Dlatego razem zadbajmy o „Lepsze życie w naszym mieście”.

Lepsze życie w naszym mieście

Program Platformy Obywatelskiej dla Kościerzyny

DLA MIESZKAŃCÓW
 

TWORZENIE WARUNKÓW DO POWSTAWANIA MIEJSC PRACY

 • Pomoc przedsiębiorcom w tworzeniu miejsc pracy – poprzez system wsparcia i motywacji ekonomicznych.
 • Współpraca przy budowie infrastruktury niezbędnej do realizacji i funkcjonowania przedsięwzięć w wyniku których powstają miejsca pracy.
 • Rozwój ekonomii społecznej i zaangażowanie osób długotrwałe bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • System wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, poprzez programy aktywizacji – realizacja zadań własnych gminy (zatrudnienie i szkolenie przy projekcie budowy mieszkań socjalnych dla osób w szczególnie trudnej sytuacji: w pierwszej kolejności matki i ojcowie samotnie wychowujący dzieci, wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze i placówki opiekuńcze, rodziny wielodzietne, osoby starsze i samotne) 

BEZPIECZNE MIASTO 

POMOC NAJSŁABSZYM

 • Rozwój systemu wsparcia dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.
 • Preferencje dla osób skłonnych do zdobycia kwalifikacji pozwalających powrót na rynek pracy.
 • Możliwość odpracowania zaległości czynszowych w powiązaniu z możliwością ratalnej spłaty należności i uzyskaniem prawa do dodatku mieszkaniowego i energetycznego.
 • Rozwój systemu wsparcia poprzez Kościerską Kartę Dużej Rodziny. 

BUDOWA MIESZKAŃ SOCJALNYCH

 • Budowa mieszkań socjalnych dla osób w szczególnie trudnej sytuacji: w pierwszej kolejności matki i ojcowie samotnie wychowujący dzieci, wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze i placówki opiekuńcze, rodziny wielodzietne, osoby starsze i samotne).
 • System wspólnej realizacji poprzez wkład pracy ze strony rodzin i osób zainteresowanych uzyskaniem prawa do lokalu mieszkalnego z możliwością wykupu wybudowanych mieszkań na dogodnych warunkach.
 • Budowa mieszkań w powiązaniu z realizacją programów szkoleń dla osób bezrobotnych lub zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji.
 • Budowa mieszkań z wykorzystaniem środków budżetu państwa na cele budownictwa komunalnego, socjalnego i mieszkań chronionych. 

NOWOCZESNE SZKOŁY

 • Modernizacja obiektów oświatowych wraz z wyposażeniem.
 • Wzrost poziomu kształcenia na wszystkich etapach edukacji.
 • Systemy motywacji dla nauczycieli o najwyższych wynikach nauczania.
 • Rozwój systemu stypendialnego dla uczniów i studentów uzyskujących wysokie oceny w nauce.
 • System wyrównania poziomu wiedzy i umiejętności. 

MIEJSCA DO WYPOCZYNKU I REKREACJI

 • Realizacja projektu Kościerskiego Parku Kultury jako nowej przestrzeni dla osób i rodzin poszukujących miejsca do wypoczynku relaksu oraz rozrywki.
 • Parki nad Jeziorem Gałęźnym, pomiędzy stadionem a Urzędem Miasta, park nad Jeziorem Kaplicznym, ciągi spacerowe wzdłuż rzeki Bibrowej i wokół jeziora Gałęźne, Kapliczne i Wierzysko.
 • Nowe rekreacyjne przestrzenie publiczne wokół kościerskich pomników: J. Wybickiego, A. Majkowskiego, F. Sędzickiego, T. Rogali.
 • Dom Dziennego Pobytu Seniora i centrum organizacji pozarządowych w budynku przy ul. Traugutta.
 • Przeznaczenie na zieleń miejską terenów, mogą pełnić taką rolę, a dotychczas nie zostały zagospodarowanie.
 • Organizacja miejsc odpoczynku przy głównych ciągach pieszych. 

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

 • Udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji
 • System konsultacji społecznych w istotnych dla mieszkańców sprawach.
 • Wzrost znaczenia projektów obywatelskich.
 • Organizacja debat publicznych nad opracowaniami będącymi wynikiem konkursów.
 • Zwiększenie środków na projekty obywatelskie i wzrost roli budżetu obywatelskiego.
 • Poszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi mieszkańców. Wzrost udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięcia organizowane przez samorząd.
 • Zwiększenie udziału Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miasta w odejmowaniu decyzji ważnych dla mieszkańców i rozwoju miasta. 

REALIZACJA PROJEKTÓW PROZDROWOTNYCH

 • Współpraca z sektorem usług zdrowotnych (Szpital Specjalistyczny, placówki lecznictwa otwartego) zmierzająca do dynamicznego rozwoju na terenie powiatu kościerskiego nowej marki całorocznych usług ochrony zdrowia (usługi rehabilitacyjne, profilaktyka, opieka nad osobami starszymi).
 • Rozwój systemu zdrowotnych programów profilaktycznych.
 • Badania i rozwój programów zmierzających do uzyskania marki uzdrowiska.

 

DLA ROZWOJU
 

OBWODNICA, DROGI I PARKINGI

Obwodnica Kościerzyny:

współpraca z inwestorem: Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad oraz Wykonawcą: firmą Strabag przy realizacji obwodnicy w zakresie:

 • dróg serwisowych wzdłuż obwodnicy i połączenia z węzłami zjazdowymi
 • systemu odwodnienia terenu i odprowadzenia wód
 • organizacji ruchu na czas budowy
 • typowania terenów na organizację zaplecza budowy
 • współpraca przy organizacji i promocji projektu np. wizyty edukacyjne uczniów z kościerskich szkół , dni otwarte na budowie dla mieszkańców, promocja terenów inwestycyjnych wzdłuż obwodnicy itp.
 • współpraca przy promocji firm z terenu miasta zainteresowanych kooperacją przy realizacji projektu obwodnicy

Drogi i Parkingi:

Drogi wojewódzkie:

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Koscierzyna – skrzyżowanie na Wielki Klincz – Grabowo.
 • Budowa i modernizacja chodnika przez teren miasta wzdłuż drogi nr 214 na odcinku Wierzysko – wybudowanie pod Skorzewo. Naprawa nawierzchni pasa drogowego

Drogi miejskie:

 • Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa na drogach w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych wraz z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych.
 • Rozbudowa sieci zadaszonych przystanków komunikacji miejskiej.
 • Ulice planowane do modernizacji: Świętopełka, Mała Dworcowa, Sędzickiego, Skarszewska, Młyńska, Ogrodowa, Klasztorna, 8 Marca, Kościuszki, Piechowskiego, Brzozowa, Topolowa, Brzechwy, Gałczyńskiego.
 • Rozwój sieci ścieżek rowerowych.

Parkingi:

 • Rozbudowa parkingu przy ogródku jordanowskim.
 • Parkingi przy pomniku J. Wybickiego i wokół dworca autobusowego.
 • Współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową i TBS przy modernizacji dróg i budowie parkingów osiedlowych, współpraca ze szkołami przy budowie miejsc postojowych. 

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO TRÓJMIASTA – POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA, BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO

 •  Realizacja na terenie dworca kolejowego węzła integracyjnego wszystkich rodzajów komunikacji.
 • Zakup nowych autobusów do obsługi komunikacji zbiorowej.
 • Promocja komunikacji miejskiej oraz rowerowej jako alternatywy dla osobowego transportu samochodowego na terenie miasta.
 • Wyznaczenie miejsc parkingowych pozwalających na zmianę środka transportu.
 • Połączenie Kościerzyny z systemem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
 • Współpraca z polskimi Liniami Kolejowymi przy projekcie elektryfikacji linii kolejowych do Kościerzyny. 

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ROZWÓJ STREF AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Utworzenie w Kościerskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Kościerskiej Rady Biznesu wspierającej przedsiębiorczość i będące miejscem dialogu, współpracy, oraz promocji przedsiębiorczości.
 • Wsparcie dla osób i firm tworzących miejsca pracy poprzez wyznaczenie i uzbrojenie nowych terenów pod inwestycje.
 • Współpraca z inwestorami rywalizującymi inwestycje rozwojowe i modernizacyjne w zakresie dostępu do infrastruktury miejskiej.
 • System preferencji dla osób i firm tworzących nowe miejsca pracy.
 • Oferta skierowana będzie tak do inwestorów z terenu miasta Kościerzyna, w tym do rozwijających działalność w Kościerskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, jak też inwestorów zewnętrznych.
 • Współpraca z samorządami powiatu kościerskiego przy realizacji projektu Kościerskiego Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju Społeczno Gospodarczego. 

CZYSTE POWIETRZE – OGRANICZENIE EMISJI

Rozwój programów pozwalających na dalsza poprawę jakości powietrza w mieście:

 • pomoc finansowa dla właścicieli mieszkań i nieruchomości zmieniających sposób ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze,
 • dalsza rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego wraz z preferencyjnymi zasadami dla osób i firm korzystających z sieci ciepłowniczej,
 • preferencje dla osób i firm stosujących ekologiczne (niskoemisyjne) rozwiązania energetyczne,
 • rozwój sieci gazowej i odnawialnych źródeł energii,
 • szeroka kampania edukacyjna o wpływie jakości powietrza na stan naszego zdrowia. 

PRZYGOTOWANIE NOWYCH TERENÓW POD INWESTYCJE

 • Tereny z preferencjami dla rekreacji, wypoczynku i ochrony zdrowia.
 • Opracowanie projektów na zagospodarowanie terenów dotychczas nie mających konkretnego przeznaczenia lub wymagających rewitalizacji.
 • Zagospodarowane zostaną tereny zielone wokół kościerskich jezior oraz pomiędzy nimi. W pierwszej kolejności tereny od ujęcia wody do jeziora Wierzysko jako główne zaplecze terenowe do projektu Kościerskiego Parku Kultury.
 • Opracowana zostanie koncepcja zagospodarowania terenów od Jeziora Wierzysko do pomnika Józefa Wybickiego oraz terenów zielonych w kierunku do ul. Leśnej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej i zachowaniem bioróżnorodności.
 • Równolegle prowadzone będą prace nad sposobami zagospodarowania w pasie terenu przylegającym do granicy lasu po trasie Jezioro Wierzysko –Szpital – Osiedle Rogali i dalej do Jeziora Gałęźnego.
 • Tereny z preferencjami dla rozwoju przedsiębiorczości.
 • Zagospodarowanie w pierwszej kolejności terenów pomiędzy nieczynną linią kolejową do Pszczółek, granicą miasta od strony wschodniej a trasą obwodnicy.
 • Sporządzenie planów zagospodarowania oraz systematyczne uzbrajanie terenów pod potrzeby inwestycyjne w powiązaniu ze wzrostem ilości miejsc pracy.
 • Opracowanie planu zabezpieczenia przeciwpowodziowego z wykorzystaniem terenów przyległych do rzeki Bibrowej na cele rekreacji i wypoczynku.
 • Koncepcja rozwoju terenu Strzelnica.
 • Zagospodarowanie zbędnych terenów pokolejowych.
 • Zagospodarowanie terenów wzdłuż obwodnicy. 

ROZWÓJ BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ

 • Rozbudowa bazy sportowej i sportowo rekreacyjnej w oparciu o strategię rozwoju sportu przyjętą uchwałą Rady Miasta. 

REWITALIZACJA MIASTA

 • Rewitalizacja obszarów miejskich.
 • Osiedla mieszkaniowe.
 • Procesy rewitalizacyjne obejmujące ogólnodostępne przestrzenie publiczne, zieleń osiedlową i ogólnomiejską
 • Osiedlowe miejsca rekreacji i wypoczynku.
 • Modernizacja osiedlowych dróg i miejsc postojowych.
 • Termomodernizacja budynków ze szczególnym uwzględnieniem tzw. głębokiej termomodernizacji obejmującej wymianę systemów grzewczych zapewniających ochronę jakości powietrza.


Lepsze życie w naszym mieście – program PO dla Kościerzyny – pobierz

Prezentacja kandydatów i programu PO dla Kościerzyny, 6.10.2014

Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA