Działalność samorządowa

W 1994 roku decyzją Rady Miasta powołany zostałem na burmistrza Kościerzyny.  W pracy samorządowej zawsze kierowałem się przekonaniem, że zapał i ciężka praca młodych ludzi korzystających z doświadczeń i dorobku wielu pokoleń mieszkańców będą dobrze służyć rozwojowi miasta. Pracę dla mojego miasta traktowałem jako wielki obowiązek i wyzwanie, któremu chciałem jak najlepiej podołać. Myślę, że to się udało, gdyż zgodnie z wolą Kościerzaków stanowisko burmistrza pełniłem nieprzerwanie prawie 14 lat, starając się jak najlepiej dbać o rozwój naszej małej ojczyzny.

W latach 1994-2007 Kościerzyna znacząco rozwinęła się stając się przyjaznym dla mieszkańców i turystów europejskim miastem. Warto przypomnieć niektóre z wielu realizowanych przeze mnie działań:

 • Dokończenie budowy szpitala – tak bardzo potrzebnego naszym mieszkańcom.
 • Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego 
 • Doprowadzenie gazu  do miasta.
 • Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza.
 • Przebudowa drogi krajowej nr 20 z zastosowaniem nowych rozwiązań – system rond oraz sieć ścieżek rowerowych.
 • Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – nowe mieszkania dla Kościerzaków.
 • Budowa i remonty dróg miejskich w osiedlach oraz przejęcie zarządzania drogami powiatowymi
 • Kanalizacja – dziś miasto w 94% jest skanalizowane, wszyscy zainteresowani mają dostęp do miejskiego wodociągu.
 • W trosce o jakość środowiska - nowoczesna oczyszczalnia ścieków.
 • Budowa nowoczesnej stacji wodociągowej wraz z nowymi ujęciami wody, co zdecydowanie poprawiło jakość wody dostarczanej naszym mieszkańcom
 • Przygotowanie i rozpoczęcie budowy basenu wraz z pozyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 • Budowa w porozumieniu z samorządem powiatowym hali sportowej Sokolnia.
 • Termomodernizacja i remonty szkół wraz  z modernizacją zaplecza sportowego oraz przystosowaniem  do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Nowy system organizacji pracy przedszkoli.
 • Wprowadzenie nauki języka kaszubskiego w szkołach.
 • Pomoc młodym – stypendia burmistrza.
 • Uruchomienie Filii Politechniki Gdańskiej z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska.
 • Kościerska Strefa Ekonomiczna, wsparcie przedsiębiorców.
 • Pozyskanie inwestorów  i nowe miejsca pracy.
 • Pomoc zakładom pracy znajdującym się w trudnej sytuacji.
 • Nowy kościerski stadion z zapleczem socjalnym.
 • Odbudowa Strzelnicy i utworzenie Centrum Kultury Kaszubskiej.
 • Utworzenie Muzeum Ziemi Kościerskiej.
 • Uruchomienie Kościerskiego Centrum Informacji.
 • W trosce o wysoki standard obsługi osób potrzebujących - nowa siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje  w Kościerzynie.
 • Pozyskanie ponad 30 mln zł z Unii Europejskiej na miejskie inwestycje.
 • Odpowiedzialne zarządzanie budżetem miasta. Wprowadzenie wieloletnich planów inwestycyjnych.

W działalności samorządowej zawsze kierowałem się troską o dobro i interes mieszkańców. Podejmowanie decyzji oparte zostało o system planowania strategicznego. Tworzone programy rozwojowe powstawały w wyniku publicznych debat strategicznych, a zaangażowanie i konsultacje z przedstawicielami środowisk reprezentujących naszych mieszkańców są gwarancją, że przewidziane do realizacji programy odpowiadają na potrzeby i oczekiwania Kościerzaków.

W czasie kiedy pełniłem obowiązki burmistrza powstały wszystkie strategiczne dokumenty.

 • Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego miasta Kościerzyna na lata 2005-2015.                                                      
 • Strategia Edukacyjna miasta Kościerzyna. 
 • Strategia Mieszkaniowa miasta Kościerzyna.     
 • Strategia Polityki  Społecznej 2005-2013                                   
 • Strategia Rozwoju Gospodarczego Ziemi Kościersko-Zaborskiej.

W oparciu o powyższe strategie podejmowane były decyzje o kierunkach wydatkowania publicznych środków. Decyzje podejmowano na podstawie dokumentów przyjętych uchwałą Rady Miasta, po społecznych konsultacjach.

Po wyborach samorządowych w 2006 roku zespół ludzi pod moim kierownictwem przygotował plany rozwojowe na nową perspektywę finansową Unii Europejskiej - lata 2007-2013. Większość tych planów została zrealizowana i bez cienia wątpliwości można stwierdzić , że to był dobry okres dla naszego miasta.

W prestiżowym rankingu opublikowanym w lipcu 2009 r. przez ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita” Kościerzyna zajęła 8 miejsce wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Oceniając najlepsze polskie samorządy brano pod uwagę m.in. dynamikę wzrostu wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2004-2007, wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2006-2008 wpłynęły na rachunek budżetu miasta, relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2005-2008. Cieszy, że nasz wysiłek doceniają niezależne instytucje.

Kiedy prawie trzy lata temu, dzięki Waszym głosom obejmowałem mandat poselski, byłem przekonany, że nasze miasto jest przygotowane na taką zmianę. Podsumowując ten czas – wielu z nas miało wątpliwości. Działalność publiczna musi być traktowana jako służba pełniona w trosce o interes i dobro mieszkańców. Muszą być zachowane podstawowe standardy postępowania z poszanowaniem prawa i danego słowa.

W samorządowej działalności bardzo przydaje mi się doświadczenie zdobyte w czasie kiedy wykonywałem obowiązki posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. W ostatnich latach wiele determinacji i wysiłku włożyłem w najważniejszy projekt, jakim jest budowa obwodnicy miasta Kościerzyna. Podobnie jak to było przy budowie szpitala, wiara w sukces, upór i determinacja dały pozytywny efekt. Prace przy budowie obwodnicy trwają i można mieć przekonanie, że zakończą się zgodnie z planem w 2017 roku.

 
Dzisiaj wdrażamy i pracujemy nad projektami, które zaplanowano na kolejną perspektywę unijnych funduszy na lata 2014-2020. Kościerzyna nadal musi się rozwijać odpowiadając na stające przed naszym  miastem wyzwania.

Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA