Realizacja programu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Realizacja programu Platformy Obywatelskiej dla Kościerzyny
w kadencji 2010-2014

Budujmy w zgodzie. Z szacunkiem dla ludzi.

SPOŁECZEŃSTWO

Preferencje dla tworzących miejsca pracy

 • Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości 
 • Targowisko  MÓJ RYNEK
 • „Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny” (Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na utworzenie Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej o profilu usługowo-przemysłowym)
 • Kościerskie Partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego
 • Wspólna oferta inwestycyjna
 • Program rozwoju przedsiębiorczości dla Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2013-2020
 • Strategia rozwoju przedsiębiorczości na lata 2014-2020

Integracja społeczna – pomoc najsłabszym

 • Kościerska Karta Dużej Rodziny
 • RÓWN@ SZANSA – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie
 • Wdrożenie programu profilaktyki HCV
 • Ogrzewalnia dla osób bezdomnych

Wzrost jakości i dostępności edukacji 

 • Cyfrowa szkoła
 • Likwidacja barier architektonicznych w szkołach
 • Wzrastające wydatki na oświatę
 • Dobre wyniki egzaminów kościerskich uczniów

Współpraca z wyższymi uczelniami

 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Łódzki

Kościerski Park Kultury

W ramach ogłoszonych konkursów urbanistycznych trwają prace nad:

 • Opracowaniem koncepcji zagospodarowania Wzgórza Grodowego wraz z terenem stadionu miejskiego
 • Opracowaniem projektu zagospodarowania Placu wokół pomnika Józefa Wybickiego
 • Opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenu dzisiejszego dworca PKS 

Centrum Kultury Kaszubskiej

 • Zmiany organizacyjne w Centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnica
 • Rozwój współpracy ze szkołami z terenu całego powiatu
 • Powrót do współorganizacji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru
 • Dwujęzyczne polsko-kaszubskie tablice wjazdowe
 • Współpraca ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim przy organizacji imprez promujących język, folklor i kulturę kaszubską

Młodzieżowa Rada Miasta

 • Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta
 • Klub dla młodzieży
 • Spotkania z młodzieżą klas maturalnych w ramach aktualizacji „STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIERZYNA”
 • Kościerska Rada Seniorów
 • Zwiększenie udziału różnych grup wiekowych w podejmowaniu decyzji w ważnych dla mieszkańców sprawach

Bezpłatny dostęp do Internetu

 • Organizacja bezpłatnego dostępu do Internetu wraz z zakupem sprzętu dla osób zagrożonych tzw. wykluczeniem cyfrowym w ramach projektu
  RÓWN@ SZANSA – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie

Poprawa bezpieczeństwa

 • Rozbudowa monitoringu miejskiego
 • Fotoradarowe pomiary prędkości w miejscach szczególnie niebezpiecznych
 • Promocja bezpieczeństwa na drogach. Kamizelki odblaskowe dla dzieci oraz osób starszych
 • Wsparcie dla policji i straży pożarnej – środki na nowe samochody
 • Poprawa jakości wyposażenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
 • Przebudowa dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Powołanie zespołu konsultacyjnego ds. organizacji pozarządowych
 • Wyższe dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych 
 

ROZWÓJ

Obwodnica Kościerzyny

 • 10 września 2014 r. podpisano umowę  na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Kościerzyny. Wszystko wskazuje na to, że planowany termin ukończenia obwodnicy w 2017 roku zostanie dotrzymany.

Budowa i modernizacja dróg osiedlowych i parkingów

 • Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez modernizację ul. Dworcowej w Kościerzynie.
 • Modernizacja ciągu ulic: Heykego, Szkolna, Majkowskiego, Rogali, Sawickiej, Derdowskiego, Abrahama, Lipowa, stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1931G z drogą wojewódzką nr 214 w Kościerzynie
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku ulic Strzelnica – Strzelecka w Kościerzynie.
 • Budowa ul. Kupieckiej wraz z modernizacją ciągu ulic 8 Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej.
 • Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 211 poprzez modernizację ul. Towarowej w Kościerzynie
 • Modernizacja odcinka drogi pomiędzy ul. Topolową a ul. Kasztanową (za Urzędem Skarbowym)
 • Poszerzenie ul. Małej Kolejowej  wraz  z  wykonaniem  chodnika
 • Modernizacja ul. Tkaczyka
 • Modernizacja ul. Miodowej
 • Parking  pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Ogrodową
 • Parking przy skrzyżowaniu ul. Szopińskiego z ul. Jeziorną
 • Parking przy Inkubatorze Przedsiębiorczości na ul. Przemysłowej
 • Parkingi przy Muzeum Skansen Parowozownia
 • Budowa ul. Mazurka Dąbrowskiego wraz z miejscami postojowymi dla autobusów
 • Budowa toalet publicznych przy ul. Targowej oraz ul. Kupieckiej
 • Pomorska Kolej Metropolitalna – KORYTARZ Kościerski – Do rewitalizacji i modernizacji przewidywany jest odcinek Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej o łącznej długości ponad 67 km linii.

Współpraca z przedsiębiorcami

 • Wspólna oferta inwestycyjna
 • Program Wspierania Przedsiębiorczości
 • Przyjazna polityka podatkowa
 • Współpraca z firmami realizującymi inwestycje i tworzącymi miejsca pracy

Centrum Wspierania Biznesu

 • Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości

Nowoczesne wyposażenie szkół

 • Modernizacja kuchni i remont stołówek w ZSP nr 1 i ZSP nr 2
 • Nowe, ogólnodostępne, place zabaw przy kościerskich szkołach RADOSNA  SZKOŁA
 • Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2
 • Termomodernizacja budynków SP nr 1 oraz SP nr 2

Rozwój budownictwa mieszkaniowego

 • Poprawa warunków zamieszkiwania poprzez termomodernizację budynków komunalnych
 • Mieszkania w bloku przy ul. Piechowskiego 20
 • Mieszkania w bloku przy ul. Małej Kolejowej na Osiedlu Zielonym
 • Współpraca i pomoc inwestorom realizującym projekty mieszkaniowe

Rozwój komunikacji miejskiej

 • Przygotowanie projektu przebudowy dworca kolejowego na komunikacyjny węzeł integracyjny
 • Przygotowanie do zakupu nowych autobusów dla komunikacji miejskiej w ramach projektów MOF- Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna 

Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej

 • Budowa Skateparku w parku przy ul. 8 Marca
 • Lodowisko sezonowe przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 w ramach projektu „Biały Orlik”
 • Budowa kompleksu boisk w ramach projektu „Moje Boisko ORLIK 2012” przy Szkole Zespole Szkół Publicznych nr 1
 • Prace modernizacyjne na stadionie miejskim prowadzone przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Parki: Park Rodzinny nad J. Kaplicznym z urządzeniami siłowni na wolnym powietrzu, Park im. Romualda Wołodźki nad J. Gałęźnym, siłownia zewnętrzna w Parku na ul. 8 Marca
 • Stadion Lekkoatletyczny przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 DZIAŁANIE W REALIZACJI

Ochrona środowiska

 • Budowa i wymiana sieci ciepłowniczych (ok. 6,5 km)
 • Porozumienie między burmistrzami – DLA ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ
 • KAWKA – LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI
 • Usuwanie azbestu
 • Zbiórka elektrośmieci

PROJEKTY:

 • Eko-Kościerzyna. Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Kościerzyna
 • Kłopoty naszej planety – szlakiem edukacji ekologicznej
 • Kościerzyna mówi TAK oszczędności energii
 • Kościerzyna – miasto z klimatem

Energia odnawialna

 • Słoneczna Kościerzyna – solary dla mieszkańców
 • Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii
 • Prezentacja domku EKO-ENERGETYCZNEGO

Kościerzyna uzdrowiskiem

 • Promocja idei czystego i zdrowego miasta poprzez projekt „Kościerzyna uzdrowiskiem”
 • Prace przygotowawcze, sympozja i konferencje z udziałem ekspertów
 • Uchwała Rady Miasta NR LXII/457/14 w sprawie przystąpienia do prac związanych z uzyskaniem przez Gminę Miejską Kościerzyna statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.
 • Wykonanie analiz dotyczących możliwości uzyskania statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej w ramach projektu „Kościerskie Partnerstwo na rzecz Rozwoju Społeczno Gospodarczego. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej”

 

Budujmy w zgodzie. Z szacunkiem dla ludzi.

Realizacja programu 2010-2014 – pobierz

Realizacja programu PO 2010-2014 - prezentacja.pdf

Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA