Miejski Obszar Funkcjonalny - dotacje europejskie na rozwój Kościerzyny

niedziela, 02 listopada 2014 17:46

Drukuj

Podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego a reprezentacją Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna, której miałem zaszczyt przewodniczyć kończy żmudny, bo prawie roczny proces negocjacji. Ostatecznie w porozumieniu, podpisanym w dniu 28 października br. znalazło się 5 projektów.

W ramach pierwszego priorytetowego obszaru współpracy w ramach MOF Kościerzyna planuje się realizację przedsięwzięcia:
1. Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim.

Działanie będzie realizowane poprzez przeniesienie dworca PKS z zabytkowego centrum miasta Kościerzyna w granice dworca PKP, skoordynowanie publicznego transportu zbiorowego oraz rewitalizację i adaptację w części do nowych funkcji, w tym kulturowych, obecnego dworca kolejowego w Kościerzynie. Jednocześnie realizacja działania pozwoli utworzyć w Kościerzynie węzeł integracyjny komunikacji publicznej, który umożliwi mieszkańcom i turystom dojazd do atrakcji turystycznych oraz planowanych do utworzenia na terenie całego powiatu kościerskiego stref aktywności gospodarczej, a także wprowadzi komunikację dwustronną z obszarem Metropolitarnym. Elementami zintegrowanego węzła komunikacyjnego będą także podwęzły (mniejsze węzły) komunikacyjne w większych miejscowościach okalających Kościerzynę wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą liniową transportu rowerowego do głównego węzła integracyjnego w Kościerzynie.

W ramach kolejnego obszaru tematycznego, w celu rozwoju bazy zdrowotnej i uzdrowiskowej oraz rozwoju usług zdrowotnych planuje się realizację przedsięwzięcia:

2. Poprawa zdrowotności mieszkańców poprzez poprawę dostępności do usług zdrowotnych, w tym zwłaszcza dla osób starszych oraz wymagających opieki długoterminowej. W ramach działania przewiduje stworzenie nowych funkcji medycznych o charakterze regionalnym w dużej mierze dedykowanych osobom w wieku produkcyjnym i osobom niepełnosprawnym w celu skutecznego powrotu na rynek pracy oraz osobom starszym w celu odciążenia ich opiekunów na rzecz przywrócenia ich na rynek pracy.

Natomiast w celu poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zwiększenia efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego niezbędna jest realizacja poniższych przedsięwzięć:

3. Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej – mający na celu ochronę powietrza oraz środowiska naturalnego poprzez redukcję emitowanych zanieczyszczeń oraz rozbudowę i modernizację miejskiego systemu dostarczania ciepła wraz z wykorzystywaniem OZE.

4. Mała retencja rzeki Bibrowej łącznie z retencją wód opadowych - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez uporządkowanie układu hydrologicznego miasta Kościerzyna składającego się między innymi z Jeziora Kaplicznego, Jeziora Wierzysko, rzeki Bibrowej łączącej oba zbiorniki oraz Jeziora Gałęźnego, a także uregulowanie gospodarki wodami opadowymi.

5. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego – obejmująca zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego, a także redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza – zwłaszcza CO2, a tym samym ochronę powietrza oraz środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcie "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Kościerzyna-Północ" z uwagi na prawdopodobny brak środków zakwalifikowane zostało na listę rezerwowa projektów.

Działanie zakłada budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego łączącego od północy drogę krajową nr 20 na przyszłym węźle Wieżyca, obwodnicy miasta Koscierzyna z drogą wojewódzką nr 214 i dalej po zachodniej stronie miasta do drogi krajowej nr 20 na węzeł Koscierzyna Zachód. Wraz z wybudowaniem obwodnicy Kościerzyny w ciągu Drogi Krajowej nr 20 taka konstrukcja układu drogowego stanowić będzie połączenie najważniejszych dróg dojazdowych do miasta z centrum leczniczym (Szpitalem Specjalistycznym) obsługującym region oraz planowanym w tym rejonie obszarem przyszłego uzdrowiska - w tym zakresie działanie jest spójne z obszarem tematycznym dotyczącym utworzenia w przyszłości na terenie MOF Kościerzyna obszaru uzdrowiskowego. Działanie służyć będzie usprawnieniu drogowych powiązań transportowych między najważniejszymi ośrodkami aktywności gospodarczej w regionie oraz na terenie MOF Kościerzyna.

Podpisanie porozumienia otwiera drogę do ubiegania się o środki europejskie na wdrożenie wielu ważnych projektow, których realizacja poprawi warunki życia mieszkańców oraz wzmocni atrakcyjność inwestycyjną tak w mieście jak i powiecie kościerskim.

Zdzisław Czucha


alt